REKLAMA

Nowelizacja Ustawy o cudzoziemcach w Polsce. Rozpoczyna się walka z fikcyjnymi studentami i pracownikami na wizach turystycznych

Już jutro, 27 kwietnia 2019 r., wejdą w życie nowe przepisy do Ustawy o cudzoziemcach w Polsce. Nowelizacja obejmuje wprowadzanie sposobów zwalczania „turystyki pobytowej” i cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do Polski jako studenci, ale nie kontynuują nauki.

26.04.2019 19.13
Nowelizacja Ustawy o cudzoziemcach w Polsce. Rozpoczyna się walka z fikcyjnymi studentami i pracownikami na wizach turystycznych
REKLAMA
REKLAMA

Kraje europejskie potrzebują pracowników, a najbardziej tych wysoko wykwalifikowanych. Jeśli kraj potrzebuje nowych ludzi, którzy będą dobrze pracować na rzecz państwa i pozostaną na stałe, skupia się szczególnie na studentach i naukowcach.

W styczniu 2019 r. Sejm przyjął zmiany do ustawy o cudzoziemcach. Nowelizacja dostosowuje polskie ustawodawstwo do dyrektywy 2016/801 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich. Zmiany dotyczą cudzoziemców przybywających do Polski w celu prowadzenia badań, podjęcia nauki, stażu i pracy w ramach europejskich programów wolontariackich.

Ustawa nie zawiera natomiast przepisów, dotyczących przyjmowania uczniów na wymiany szkolne lub w ramach projektów edukacyjnych, a także wolontariuszy z programów pozaeuropejskich.

Celem dyrektywy 2016/801 jest zachęcanie wysoko wykwalifikowanych obywateli państw trzecich do przyjazdu do UE, w szczególności naukowców i studentów. Ponadto reprezentowanie UE jako atrakcyjnego miejsca dla prowadzenia badań i realizacji innowacji, co zwiększa jej szanse w walce o talenty na rynku globalnym.

Przyjrzyjmy się głównym tezom nowelizacji Ustawy o cudzoziemcach.

1. Możliwość uzyskania wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy dla studentów, naukowców lub wolontariuszy.

Otrzymanie krajowej wizy polskiej lub zezwolenia na pobyt czasowy jest możliwe dla osób przybywających do Polski w celu:

  • podjęcia studiów stacjonarnych w instytucjach edukacyjnych na dowolnym stopniu, z adnotacją „student” w wizie krajowej lub na karcie pobytu,
  • prowadzenie programów badawczych z adnotacją „naukowiec”,
  • podjęcia stażu z adnotacją “stażysta”,
  • udziału w programach wolontariackich organizacji europejskiej z adnotacją „wolontariusz”.

Nowością jest to, że od momentu wejścia w życie nowelizacji ustawy, cudzoziemcy, którzy przybywają do Polski na kurs przygotowawczy przed podjęciem studiów stacjonarnych, również będą mogli uzyskać wizę krajową lub zezwolenie na pobyt czasowy.

2. Wymóg zatwierdzenia instytucji przyjmującej.

Niniejsza poprawka ma na celu zapobieganie przypadkom, w których cudzoziemcy przyjeżdżają do Polski jako studenci, ale nie kontynuują studiów.

„Propozycja zakłada ustanowienie instytucji zatwierdzania przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych jednostek prowadzących studia, jednostek organizujących staż i jednostek organizacyjnych, na których rzecz cudzoziemcy będą wykonywać świadczenia jako wolontariusze,” - czytamy wpolityce.pl.

Podczas weryfikacji jednostka zostanie sprawdzona pod względem prowadzenia nielegalnych działań w celu uproszczenia warunków przeniesienia do Polski studentów fikcyjnych. Takie zatwierdzenie będzie ważne przez 2-5 lat od daty jego otrzymania.

Obowiązek nie dotyczy publicznych instytucji edukacyjnych, których działalność jest regulowana umowami międzynarodowymi.

3. Mobilność studentów, krótkoterminowa i długoterminowa mobilność naukowców i ich rodzin.

Mobilność oznacza możliwość uczestniczenia w wymianie między instytucjami edukacyjnymi na okres: dla studentów — do 360 dni, dla naukowców - 180/360 dni.

To znaczy, że, student z uniwersytetu w innym kraju UE będzie mógł przyjechać na wymianę do uczelni polskiej na okres do 360 dni, co więcej będzie mógł to zrobić na podstawie wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt wydanego w innym państwie członkowskim UE.

Ten fragment dotyczy również naukowców i członków ich rodzin. Naukowiec może skorzystać z mobilności krótkoterminowej do 180 dni w okresie 360 ​​dni.

Aby naukowiec i jego rodzina mogli skorzystać z mobilności długoterminowej do 360 dni, konieczne jest złożenie w Polsce wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej.

W odniesieniu do warunków mobilności studentów w Polsce, które planują wyjazd na wymianę do innych państw członkowskich UE, zależą one od przepisów prawnych kraju przyjmującego.

4. Zezwolenie na pobyt czasowy po ukończeniu studiów lub badań.

Prawo przewiduje możliwość uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w celu znalezienia pracy lub rozpoczęcia działalności gospodarczej w Polsce dla absolwentów polskich uczelni wyższych i naukowców. Aby uzyskać zezwolenie, należy złożyć dokument potwierdzający ukończenie instytucji edukacyjnej lub badań naukowych. Zezwolenie zostanie wydane na okres 9 miesięcy.

Warto dodać, że ta nowelizacja skraca czas na znalezienie pracy, na który mogli wcześniej liczyć studenci. Wcześniej absolwenci polskich uczelni mieli prawo do uzyskania zezwolenia na pobyt w celu znalezienia pracy przez okres 12 miesięcy.

5. Zapobieganie zjawisku „turystyki pobytowej”

Chodzi o walkę z sytuacjami, gdy cudzoziemcy przyjeżdżają do Polski lub innego kraju Schengen na podstawie wizy turystycznej, ale faktycznie zajmują się wykonywaniem lub poszukiwaniem pracy.

Zdaniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zjawisko to zostało zauważone przez polskie władze w 2017 r. Głównie obywatele Iraku, Bangladeszu, Pakistanu i Indii starają się o zezwolenie na pobyt czasowy podczas pobytu w Polsce na podstawie wiza turystycznej.

REKLAMA

W ramach walki z tym zjawiskiem zmiany w ustawie o cudzoziemcach przewidują dwie nowe podstawy odmowy udzielenia tymczasowego zezwolenia na pobyt i pracę. Odmowa wszczęcia postępowań będzie dotyczyła cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie:

  • wizy Schengen lub wizy krajowej, wydanej przez polskie władze w celach turystycznych lub w celu odwiedzenia rodziny / przyjaciół;
  • wizy wydanej przez inne państwo Schengen w celach turystycznych lub w celu odwiedzenia rodziny / przyjaciół.
REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA