REKLAMA
 1. Spider's Web
 2. Nauka

Polska daje 3,5 tys. zł stypendium dla twórców sztuki z Ukrainy i Białorusi w ramach programu Gaude Polonia

Rozpoczyna się nabór do XIX edycji (na rok 2020) Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP „Gaude Polonia”. Do udziału zapraszani są twórcy kultury i tłumacze do 45 roku życia. Nabór wniosków trwa do 15 października 2019 r.

24.06.2019
19:40
Polska daje 3,5 tys. zł stypendium dla twórców sztuki z Ukrainy i Białorusi
REKLAMA
REKLAMA

Narodowe Centrum Kultury w Warszawie informuje, że stypendia w ramach programu Gaude Polonia przeznaczone są dla mło­dych (do 40 roku życia, a „w wy­jąt­ko­wych wy­pad­kach do 45 roku życia”) twór­ców kul­tu­ry oraz tłu­ma­czy z li­te­ra­tu­ry pol­skiej, pochodzących w pierw­szej ko­lej­no­ści z Bia­ło­ru­si i Ukra­iny, a także innych państw Eu­ro­py Środ­ko­wo-W­schod­niej.

Pro­gram ma na celu bu­do­wa­nie dobrych kontaktów i zro­zu­mie­nia dzięki współ­pra­cy kul­tu­ral­nej po­mię­dzy Pol­ską a jej są­sia­da­mi. Organizatorem konkursu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, natomiast czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury w Warszawie.

Program stypendialny polega na półrocznym pobycie w Polsce, w czasie którego zwycięzcy konkursu będą realizować swoje projekty pod opieką polskich artystów i instytucji kultury. W ramach programu Gaude Polonia zwycięzcom zostaną również przyznane stypendia w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2020 r. w wysokości 3,5 tys. zł brutto miesięcznie.

Kto może brać udział w konkursie?

W programie stypendialnym Gaude Polonia mogą brać udział osoby pracujące w następujących dziedzinach:

 • film,
 • sztuki wizualne,
 • historia i krytyka filmu, muzyki, teatru, sztuki,
 • fotografia,
 • muzealnictwo,
 • konserwacja dzieł sztuki,
 • literatura/przekład,
 • muzyka,
 • teatr.

Ważnym kryterium jest posiadanie obywatelstwa Ukrainy, Białorusi lub innego państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Osoba fizyczna w wieku do 40 (w wyjątkowych wypadkach do 45 lat) ma złożyć wniosek w terminie do 15 października 2019 r. w Instytucie Polskim w Kijowie lub Mińsku albo bezpośrednio w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie.

Wniosek musi zawierać projekt stypendialny, czyli autorski projekt twórczy w jednej z podanych wyżej dziedzin.

Wymagane dokumenty:

 • wy­peł­nio­ny wniosek o przy­zna­nie sty­pen­dium Gaude Po­lo­nia Mi­ni­stra Kul­tu­ry RP,
 • mi­ni­mum 2 re­ko­men­da­cje twórców uznanych w danej dziedzinie,
 • kopia dy­plo­mu ukoń­cze­nia stu­diów,
 • portfolio dotychczasowych prac w wybranej dziedzinie,
 • pro­jekt stypendialny (do 2 stron),
 • uza­sad­nie­nie udzia­łu w pro­gra­mie Gaude Po­lo­nia.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Kultury. Mogą się przydać również opisy projektów stypendystów z zeszłych lat, które znajdują się na stronie NCK.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie stypendium w ramach programu Gaude Polonia można złożyć osobiście bądź przesłać pocztą tradycyjną na jeden z podanych adresów:

Instytut Polski
ul. Wołodarskiego 6
220030 Mińsk
Białoruś

Instytut Polski w Kijowie
ul. Bohdana Chmielnickiego 29/2 of. 17
01-030 Kijów
Ukraina

Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa

REKLAMA

Ocena projektów

Ocena wniosków jest dokonywana w trzech etapach. Oceny formalnej dokonuje NCK w terminie do 26 listopada 2019 r. Oceny merytorycznej dokonuje Komisja powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Natomiast stypendia przyznaje Minister na podstawie rekomendacji Komisji. Decyzja o przyznaniu stypendium będzie podjęta nie wcześniej niż 15 grudnia 2019 r.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA