Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Ustawa jeszcze nie weszła w życie, ale ZUS już przyjmuje wnioski

Mimo niezakończonego procesu legislacyjnego rodzice dzieci do lat 8 mogą składać wnioski o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres od 25 maja do 28 czerwca. ZUS postanowił nie czekać na wejście w życie odpowiednich przepisów i już rozpoczął przyjmowanie wniosków. Wypłaty muszą jednak poczekać na ustawę.

Tarcza 4.0 ma naprawić błąd legislacyjny, który wykluczył od 25 maja z prawa do zasiłku rodziców dzieci do 8 lat. Nowa ustawa, która na razie jest na etapie prac w Senacie, ma to prawo przywrócić z mocą wsteczną.

Bizblog.pl poleca

Rodzice dzieci do lat 8 mogą składać wnioski o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres od 25 maja 2020 r. zarówno do ZUS, jak i płatników składek

– informuje ZUS.

Prawo działa wstecz

Czekająca na uchwalenie i wejście w życie ustawa przewiduje, że ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku do lat 8, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, gdy:

  • z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko albo braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu Covid-19,
  • w przypadku otwarcia tych placówek, w czasie trwania Covid-19, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał od 25 maja 2020 r. do 28 czerwca 2020 r., ale zostanie wypłacony przez ZUS lub płatnika składek dopiero po wejściu w życie ustawy.

Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy oraz wzór oświadczenia do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

– zaznacza ZUS.

„Jeśli przed wejściem w życie ustawy ubezpieczony wystąpił o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach określonych w ustawie zasiłkowej z tytułu zamknięcia placówki, do której uczęszcza jego dziecko, okres ten nie powinien być liczony do limitu 60 dni wypłaty zasiłku opiekuńczego w tym roku kalendarzowym” – wyjaśnia ZUS.