Jaś nie pożyczy ekierki koledze. Znamy już szczegółowe wytyczne dla klas 1-3

25 maja szkoły warunkowo otwierają się na najmłodszych uczniów. Główny Inspektorat Sanitarny wraz z Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej opublikowali wytyczne dla edukacji wczesnoszkolnej w szkołach podstawowych. Egzekwowanie tych rygorów może okazać się nie lada wyzwaniem.

Zgodnie z informacjami od premiera Mateusza Morawieckiego od 25 maja szkoły podstawowe zaczną organizować zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne (za zgodą rodziców) dla uczniów klas I-III. Do dyrektorów poszczególnych placówek trafiły wytyczne. Dzięki nim wiadomo, że w jednej grupie uczniów nie może przebrać więcej niż 12 dzieci.

Bizblog.pl poleca

W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2

– informuje resort edukacji na swojej stronie.

Wytyczne dla edukacji: policz dobrze przestrzeń

W miarę możliwości – instruuje dalej ministerstwo – do grupy przyporządkowani mają być ci sami nauczyciele. Jedna grupa powinna zaś przebywać w jednej sali. W niej minimalna przestrzeń nie może być mniejsza niż 4 m kw. na jedną osobę (ucznia lub nauczyciela).

MEN wskazuje jak dobrze liczyć powierzchnię, by zmieścić się w tych widełkach. I tak nie wolno wliczać do niej pomieszczeń kuchni, jadalni, a także innych pomieszczeń zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych, – np. łazienek, ustępów). Na tym nie koniec arytmetyki. Resort edukacji przestrzega przed sumowaniem powierzchni sal dla dzieci i przeliczaniem łącznej jej powierzchni na limit miejsc. 

Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które się w niej znajdują

– informuje MEN.

Jeden uczeń w jednej ławce szkolnej

Z sali, w której organizowane będą zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, trzeba usunąć wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować. Z kolei przybory do ćwiczeń, takie jak piłki, czy skakanki – o ile są wykorzystywane podczas zajęć – trzeba za każdym razem bardzo dokładnie czyścić. Sama sala zajęć ma być wietrzona nie mniej niż raz na godzinę – w razie potrzeby także w trakcie lekcji.

Podczas zajęć musi być przestrzegana zasada dotycząca odpowiedniej odległości między uczniami. Ma ona wynieść co najmniej 1,5 m. Czyli w jednej ławce szkolnej tym samym m może zasiadać jeden uczeń. Na ławce mogą znajdować się przybory i podręczniki ucznia, może też je trzymać w tornistrze lub, jeżeli jest taka możliwość – w szkolnej szafce. Nie będzie wolno jednak wymieniać się między uczniami przyborami szkolnymi. 

Resort edukacji zaleca korzystanie z boisk

Nie ma żadnego problemu z tym, żeby uczniowie klas I-III uczestniczyli w zajęciach na zewnątrz. Ministerstwo wręcz do tego nakłania.

Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi

– czytamy w komunikacie MEN.

Sprzęt sportowy, podobnie jak ten w salach, powinien być regularnie dezynfekowany. Jeżeli jest to niemożliwe: nie powinien być używany. Na jednym boisku mogą przebywać dwie grupy uczniów, pod warunkiem, że zachowywany jest stosowny dystans. Dlatego należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. Otwarte boiska nie oznaczają jednak pewnej dowolności, jeżeli chodzi o zajęcia pozaszkolne. Spacerów do parku resort edukacji już nie rekomenduje, a wręcz odradza. 

Rodzic odprowadzi w rękawiczkach i maseczkach

Osobne wytyczne są dla rodziców odprowadzających swoje pociechy na takie zajęcia dydaktyczno-opiekuńcze. Przede wszystkim muszą zachować dystans co najmniej 2 m od pozostałych uczniów, rodziców i nauczycieli. Dalej: mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru. Bezwzględnie przy takiej okazji trzeba używać zarówno maseczki na usta i nos, jak i rękawiczek jednorazowych. 

Uczniowie do szkół mają być przyprowadzani przez osoby zdrowe. W przypadku kiedy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji – wtedy nie wolno przyprowadzać ucznia na zajęcia dydaktyczno-opiekuńcze. Szkoła z kolei ma zorganizować szybki kanał komunikacji z rodzicami. Nauczyciele powinni także uzyskiwać zgody rodziców na „na pomiar temperatury ciała ucznia, jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych”. 

Przed wejściem do budynku szkolnego musi być możliwość skorzystania z płynu dezynfekującego do rąk. I to do pracowników szkoły należeć ma pilnowanie czy wszyscy to robią i czy wszyscy mają rękawiczki jednorazowe ubrane oraz zakryte usta i nosy. Stąd wszyscy pracownicy w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej.