Zapomnieliście już o tarczach antykryzysowych dla firm? Właśnie rusza piąta

Zwolnienie ze składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień oraz świadczenia postojowe – nawet dla tych, którzy już je dostali. Takie formy pomocy dla firm będą w najbliższych dniach dostępne na platformie PUE ZUS. Na pomoc w ramach tarczy 5.0 mogą liczyć nawet najmniejsze firmy, o ile działają w branży turystycznej, artystycznej, rozrywkowej, czy estradowej.

Tarcza 5.0 różni się od poprzednich tarcz antykryzysowych tym, że jest skierowana do firm działających w ściśle określonych branżach. Pomoc mają dostać te firmy, które nadal bardzo dotkliwie odczuwają koronakryzys i restrykcje wynikające z walki z epidemią COVID-19. Wnioski będzie można składać od 15 października.

Bizblog.pl poleca

Zasady uzyskania nowej pomocy z ZUS różnią się w zależności od rodzaju prowadzania działalności nawet w obrębie tej samej branży. Inne kryteria muszą spełniać na przykład agenci turystyczni i przewodnicy turystyczni. Co więcej, w przypadku niektórych branż pomoc można dostać nawet wtedy, gdy przedsiębiorcy skorzystali już z poprzednich, wiosennych tarcz.

Postojowe dla agentów turystycznych

Prawo do trzykrotnego świadczenia postojowego w wysokości 2080 zł będzie przysługiwało agentom turystycznym, którzy w CEIDG jako działalność przeważająca mają wpisany kod 79.11.A. Nowe firmy nie mają tu jednak czego szukać, bo działalność gospodarczą trzeba było prowadzić przed 1 kwietnia 2020 r.

Aby otrzymać postojowe, trzeba wykazać przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie wystąpienia COVID-19. Nie można też podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, czyli jeśli ktoś pracuje też na etacie i jest zgłoszony do ZUS-u, postojowego nie dostanie. Nie przeszkadza za to ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Postojowe przysługuje tylko tym agentom turystycznym, którzy dotąd nie otrzymali go trzykrotnie na zasadach ogólnych wraz z innymi firmami. Nowe świadczenie jest więc skierowane tylko do tych osób, które nie załapały się na poprzednie tarcze. Jeśli jednak ktoś dostał postojowe tylko raz lub dwa, może dostać „brakujące” świadczenia w tej rundzie.

Postojowe dla przewodników turystycznych

Nieco inne zasady w przypadku postojowego obowiązują przewodników turystycznych, czyli przedsiębiorców, którzy prowadzą przeważającą działalność oznaczoną kodem 79.90.A. Oni także muszą wykazać przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie wystąpienia COVID-19, ale dochodzą dwa nowe warunki.

Przewodnicy turystyczni dostaną teraz postojowe, jeśli zawiesili działalność gospodarczą po 31 sierpnia 2019 r., a ich działalność ma charakter sezonowy i w 2019 r. była wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy. Przewodnicy turystyczni, którzy są aktywni cały rok, obejdą się więc smakiem.

Dodatkowe świadczenie postojowe

Niektórzy przedsiębiorcy dostaną postojowe nawet wtedy, gdy już dostali to świadczenie. Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje przedsiębiorcom z branży transportowej (49.39.Z), wynajmu i dzierżawy maszyn (77.39.Z), estradowej (90.01.Z i (90.02.Z), rozrywkowej (93.29.A, 93.29.B).

Aby dostać dodatkowe postojowe, przedsiębiorca z tych branż musi wykazać, że w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, uzyskał przychód niższy co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. Jeśli więc wniosek złożymy w październiku, nasz przychód we wrześniu 2020 r. musi być o co najmniej 75 proc. niższy niż we wrześniu 2019 r.

Nazwa „dodatkowe postojowe” zobowiązuje, dlatego warunkiem jego otrzymania jest pobranie choćby jednego świadczenia z poprzedniej puli. Kolejne postojowe będzie w tej samej wysokości, co poprzednie i będzie je można dostać trzy razy.

Zwolnienie ze składek ZUS

Przedsiębiorcy mogą zostać całkowicie zwolnieni z obowiązku opłacania wszystkich składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r., jeśli wniosek złożą do końca listopada, a jako przeważającą działalność podali w CEIDG jeden z następujących kodów:

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z)
Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z)
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (77.39.Z)
Działalność agentów turystycznych (79.11.A)
Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (79.90.A)
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z)
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z)
Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach, lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (93.29.A)
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (93.29.B)
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z)

Jeśli chodzi o spadek przychodów, to obowiązują tu podobne zasady do tych, które zastosowano w przypadku dodatkowego postojowego. Przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek, musi być niższy o co najmniej 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

Aby mógł skorzystać ze zwolnienia z obowiązkowych składek, przedsiębiorca musiał być zgłoszony jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r. Jest jeszcze ważny warunek: deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne trzeba złożyć za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października. Co istotne, zwolnienie ze składek będzie przysługiwało niezależnie od tego, czy zostały opłacone składki za wskazany we wniosku okres.