Pracujesz na etacie i prowadzisz firmę? ZUS: postojowe ci nie przysługuje

ZUS wypłaci świadczenie postojowe prowadzącemu działalność gospodarczą pod warunkiem, że wykaże on spadek przychodów o co najmniej 15 proc. Na taką pomoc ze strony państwowego ubezpieczyciela nie ma jednak co liczyć więcej niż trzy razy.

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą to kolejny instrument pomocowy na czas walki z pandemią koronawirusa. Zasiłek w wysokości 2080 lub 1300 zł ma zrekompensować wywołaną pandemią COVID-19 utratę przychodów. Tłumacząc wszystkie zasady i kryteria, ZUS przypomina jednocześnie, że takie postojowe można otrzymać maksymalnie trzy razy. 

Można otrzymać je po raz kolejny, ale nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego

przypomina ZUS

I dodaje, że jeśli ktoś prowadzi działalność gospodarczą, ale jednocześnie jest zatrudniony na etacie, z którego opłacane są ubezpieczenia społeczne, to świadczenia, nie otrzyma.

Jeżeli ktoś z działalności gospodarczej opłacał tylko składkę zdrowotną i miał dodatkowo etat, to postojowe nie przysługuje

– wyjaśnia ZUS.

Bizblog.pl poleca

Postojowe, czyli dla kogo i na jakich warunkach

Czym prowadzący działalność gospodarczą musi się wykazać, żeby na takie postojowe móc liczyć? Przede wszystkim do świadczenia prawa mają osoby na działalności gospodarczej, w tym te korzystające już z ulgi na start oraz z Małego ZUS plus. Wnioskując o maksymalne postojowe w wysokości 2080 zł, trzeba w pierwszej kolejności wykazać, że przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek o świadczenie postojowe, był o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu, który uzyskany był w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc. Składając wniosek w lipcu przychód z czerwca powinien być o co najmniej 15 proc. niższy od tego z maja. O postojowe w tym wymiarze mogą starać się także ci, którzy zawiesili swoją działalność po 31 stycznia 2020 r. 

Z kolei w przypadku postojowego w wysokości 1300 zł konieczne jest rozliczanie podatku kartą podatkową oraz zwolnienie z opłacania podatku VAT. Innym przypadkiem jest, gdy wnioskujący nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. Jeżeli po otrzymaniu już jednego postojowego wnioskujemy o kolejne tego typu świadczenie, trzeba jedynie złożyć oświadczenie, że przedstawiona w poprzednim wniosku sytuacja materialna nie uległa jeszcze poprawie. 

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Otrzymanie postojowego uzależnione jest od prawidłowego wypełnienia wniosku RSP-D. Dokument musi być złożony do ZUS najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zniesiono ogłoszony stan epidemii. W tym celu trzeba zalogować się na swoje konto na PUE ZUS i przejść do zakładki „Płatnik”. Wśród „Dokumentów i Wiadomości” wybrać „Dokumenty robocze”. Następnie trzeba kliknąć w „Utwórz nowy”. Wypełniony wniosek podpisujemy profilem PUE, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym z e-dowodu. Na koniec wystarczy wybrać „Wyślij”. 

Z kolei w przypadku, kiedy o postojowe nie staramy się dopiero pierwszy raz a już kolejny – trzeba wypełnić wniosek RSP-DK. W takim przypadku przechodzimy podobną drogę na PUE ZUS, ale już w oparciu o wybrany inny dokument. Podpisujemy go i dostarczamy na tej samej zasadzie. W ten sposób: wyłącznie elektronicznie składamy wniosek RSP-DK jeżeli zmiana dotyczy dokumentu złożonego po 1 lipca. Jeżeli nastąpiło to wcześniej RSP-DK musi być dostarczony jednak wyłącznie w wersji papierowej, na podstawie korekty wniosku

Jak odpowie ZUS? W razie wątpliwości mailem lub telefonicznie. Jeżeli na koncie odnotujemy stosowną wpłatę, to znaczy, że państwowy ubezpieczyciel przepuścił nas przez swoje sito i pozytywnie ocenił wniosek. Z kolei o decyzji odmownej dowiemy się za pomocą PUE ZUS lub tradycyjnej poczty. Odwołać można się pisemnie, nie później niż miesiąca od dnia otrzymania odmownej decyzji.

A co jak ktoś we wniosku popełnił błąd?

Jeżeli wypełniający wniosek wie, że w którymś miejscu popełnił błąd, to powinien jak najszybciej poinformować o tym ZUS. Trzeba też wycofać pierwotny wniosek na podstawie oddzielnie złożonego oświadczenia. Musi być podpisane i przekazane wyłącznie w formie papierowej. Podobnie jak w przypadku samego wniosku nie należy go dostarczać mailowo. Dołączone tą drogą wszystkie skany, zdjęcia czy wypełnione pliki word lub pdf nie będą przez ZUS rozpatrywane.

Ubezpieczyciel przygotował też odpowiednie procedury na okazję zwrotu świadczenia postojowego, jeśli

  • wypłacono je na niewłaściwy rachunek i otrzymała je osoba, która nie złożyła wniosku;
  • wypłacono je zanim wycofano wniosek lub dokonano wypłaty już po tym, jak ZUS otrzymał ponowny wniosek już z nowymi danymi, powodującymi zamianę wysokości postojowego.

W każdej z tego typu sytuacji należy zwrócić do ZUS pełną kwotę otrzymanego świadczenia. Na rachunek bankowy ZUS, z którego było wypłacone. W opisie przelewu należy wpisać: „Zwrot świadczenia postojowego”, imię i nazwisko zgodne z danymi z przelewu z ZUS oraz datę wpływu środków na konto.