Rząd przyznaje, że firmy bardziej cierpią, niż zakładał. Będzie nowa pomoc dla przedsiębiorców

Opracowanie kolejnego pakietu osłonowego dla przedsiębiorców działających w najbardziej dotkniętych branżach zakłada projekt nowego rozporządzenia przygotowanego przez resort Jarosława Gowina. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wprost przyznaje, że „kryzys w niektórych branżach oraz jego skutki ekonomiczne mają dużo większy zasięg od wstępnie szacowanego”.

Aktualizacja 27.02.2021: w Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie covidowe. Poszczególne formy pomocy omawiamy w tym tekście.

Na stronie KPRM opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Przygotowany przez wiceszefa MRPiT Marka Niedużaka dokument zapowiada nowe formy pomocy dla firm z niektórych branż, ale niestety nie wskazano kodów PKD.

Bizblog.pl poleca

Uzasadniając potrzebę wprowadzenia nowych rozwiązań, zastępca Jarosława Gowina zaskakująco szczerze przyznaje, że rząd nie spodziewał się, że obostrzenia wprowadzone w ramach walki z koronawirusem będą miały aż tak dewastujący wpływ na polską przedsiębiorczość. „Kryzys w niektórych branżach oraz jego skutki ekonomiczne mają dużo większy zasięg od wstępnie szacowanego” – pisze.

Problemy z płynnością finansową firm

Analizy te zmuszają do podjęcia działań, które przy pełnym poszanowaniu praw wszystkich uczestników obrotu gospodarczego, wzmocnią pierwotnie zakładaną pomoc skierowaną do przedstawicieli poszczególnych branż

– czytamy w dokumencie rządowym.

Przedstawiciel resortu rozwoju stwierdza, że środki zapobiegawcze podejmowane w celu zahamowania rozprzestrzeniania się COVID-19 wpłynęły także na zachowania konsumentów. „Z dnia na dzień liczba zleceń w tym obszarze uległa drastycznemu zmniejszeniu, co spowodowało z kolei, problemy z płynnością finansową przedsiębiorstw oraz z wywiązywaniem się ze zobowiązań publicznoprawnych” – pisze Marek Niedużak.

Pilna potrzeba wsparcia

Istnieje pilna potrzeba udzielenia dalszego wsparcia dla form działalności gospodarczej, najbardziej dotkniętych obostrzeniami nakładanymi w związku z COVID-19

– czytamy.

Wiceminister Niedużak pisze, że „konieczne stało się opracowanie kolejnego pakietu osłonowego dla przedsiębiorców działających w najbardziej dotkniętych branżach, zapobiegającego zwłaszcza utracie płynności w ramach prowadzonych przez nie działalności”.

Niestety nie wiemy jeszcze, czy lista branż, które dostaną dodatkową pomoc została zmodyfikowana w stosunku do poprzedniej wersji tarczy branżowej. W poniższym fragmencie tekstu zabrakło kluczowych informacji, jakby zostały zamazane korektorem.

„Przedsiębiorstwa, które zostaną objęte wsparciem regulowanym przedmiotowym rozporządzeniem, prowadzą działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami wymienionymi w projekcie rozporządzenia”.

Tarcza 8.0

Zwróciłem się do MRPiT o wyjaśnienie, które branże mają dostać pomoc, ale na razie nie otrzymałem odpowiedzi. Wiemy za to, jakie formy wsparcia są planowane. Pod tym względem jest to zwykła kontynuacja tarczy branżowej, czyli nowa tarcza będzie oznaczana symbolem 8.0.

„Projekt utrzymuje dotychczasowe rozwiązania oraz przewiduje przedłużenie obowiązujących na podstawie ww. rozporządzenia form wsparcia dla branż gospodarki, w stosunku do których zostały przedłużone ograniczenia” – czytamy. No to przypomnijmy, o które formy pomocy chodzi:

  1. Wypłata świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników
  2. Wypłata świadczenia postojowego lub ponownego świadczenia postojowego
  3. Dotacja 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  4. Zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych