Bezrobocie poszło w górę. Ale pamiętajcie, że mamy epidemię i mogło być o wiele gorzej

Epidemia koronawirusa zaburzyła sytuację w pośredniakach. Zwykle w kwietniu liczba bezrobotnych spadała, w tym roku COVID-19 spowodował, że osób bez pracy zarejestrowanych w urzędach pracy jest więcej.

Fot. 272447 z Pixabay

W końcu kwietnia br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 965,8 tys. bezrobotnych, tj. więcej niż w marcu br. o 56,4 tys. (o 6,2 proc.) oraz więcej niż w kwietniu ub. roku o 27,5 tys. (o 2,9 proc.). Stopa bezrobocia wyniosła 5,8 proc. po wzroście 0,4 p.proc. w skali miesiąca oraz o 0,2 p.proc. w skali roku

– czytamy w opublikowanym we wtorek Biuletynie Statystycznym GUS.

Ekonomiści: bezrobocie mogło być jeszcze wyższe

Jak wskazują ekonomiści, sezonowe spadki liczby zarejestrowanych bezrobotnych epidemia koronawirusa przemieniła we wzrosty.

Biorąc pod uwagę okoliczności gospodarcze, można było oczekiwać nawet silniejszej skali wzrostu

– wskazują ekonomiści Banku Pekao.

100 tys. nowych bezrobotnych

Z list bezrobotnych skreślono w kwietniu 43,6 tys. osób. Znacznie mniej, aż o o 60 proc., niż przed miesiącem i aż o 72,7 proc. niż rok temu.

Główną przyczyną wyrejestrowania było nadal podjęcie pracy, w wyniku czego z rejestru skreślono 28,0 tys. osób, tj. o 50,9 proc. mniej niż przed miesiącem i o 63,4 proc. mniej niż rok wcześniej. Udział osób, które podjęły pracę w ogólnej liczbie wykreślonych z ewidencji bezrobotnych zwiększył się w skali roku o 16,3 p.proc. do 64,3 proc. Wzrósł również udział osób, które nabyły uprawnienia do świadczenia przedemerytalnego oraz tych, które nabyły prawa emerytalne lub rentowe. Zmniejszył się natomiast udział osób, które nie potwierdziły gotowości do podjęcia pracy, rozpoczęły szkolenie lub staż oraz dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego

– wylicza GUS.

W urzędach pracy w kwietniu zarejestrowano 99,9 tys. nowych bezrobotnych, więcej niż w marcu (o 1,4 proc.), ale mniej niż przed rokiem (o 11,5 proc.).

Odnotowano wysoki wzrost liczby osób rejestrujących się z przyczyn dotyczących zakładu pracy − była ona ponad dwukrotnie wyższa niż przed miesiącem i przed rokiem. Udział tej kategorii osób wśród nowo zarejestrowanych ogółem zwiększył się z 3,7 proc. w kwietniu ub. roku do 9,6 proc.

– podał GUS.

Nadal najliczniejszą grupę nowo zarejestrowanych stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny, przy czym ich odsetek zmniejszył się rok do roku o 2,2 p.proc. do 81,0 proc.. Obniżyły się również odsetki osób dotychczas niepracujących, nieposiadających kwalifikacji zawodowych, absolwentów oraz długotrwale bezrobotnych. Zwiększył się odsetek osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi.

Najniższe bezrobocie w Wielkopolsce, najwyższe na Mazurach

Najniższą stopę bezrobocia 3,3 proc. odnotowano w województwie wielkopolskim, najwyższą, 10 proc. w warmińsko-mazurskim.

W ciągu miesiąca stopa bezrobocia wzrosła we wszystkich województwach, najwięcej warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim (po 0,6 p.proc.), najmniej – w mazowieckim oraz wielkopolskim (po 0,2 p.proc.).

W porównaniu z kwietniem ub. roku stopa bezrobocia zwiększyła się w dziesięciu województwach (najbardziej w opolskim i zachodniopomorskim – po 0,6 p.proc.), w czterech nie uległa zmianie (w dolnośląskim, mazowieckim, podlaskim oraz śląskim), a w dwóch – kujawsko-pomorskim i łódzkim – nieznacznie spadła (po 0,1 p.proc.) – podał GUS,

Źródło: GUS

Firmy zwalniają coraz więcej osób

Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy kobiety stanowiły 54 proc., mniej niż przed miesiącem o 0,1 p.proc. i o 1,5 p.proc. niż przed rokiem. Niższe niż w marcu br. były odsetki absolwentów (spadek o 1,6 p.proc. do 2,1 proc.), osób bez prawa do zasiłku (o 1,2 p.proc. do 82,6 proc.), dotychczas niepracujących (o 0,4 p.proc. do 11,5 proc.) oraz osób nieposiadających kwalifikacji zawodowych (o 0,4 p.proc. do 30,0 proc.).


Źródło: GUS

Wzrósł odsetek osób zwolnionych z winy zakładu pracy (o 0,5 p.proc. do 4,6 proc.). W porównaniu z kwietniem ub.r. zmniejszyły się odsetki osób bez prawa do zasiłku (o 1,4 p.proc.), dotychczas niepracujących oraz osób nieposiadających kwalifikacji zawodowych (po 1,0 p.proc.). Wyższe niż przed rokiem były odsetki osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (o 0,6 p.proc.) oraz absolwentów (o 0,2 p.proc.).

Większe bezrobocie wśród młodych Polaków

Udział następujących kategorii osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w liczbie zarejestrowanych ogółem zmniejszył się zarówno w stosunku do marca br., jak i kwietnia ub. roku:

  • osób długotrwale bezrobotnych (odpowiednio o 1,5 p.proc. i o 5,2 p.proc. do 46,1 proc. w kwietniu br.),
  • posiadających co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 roku życia (o 0,6 p.proc. i o 2,0 p.proc. do 18,9 proc.),
  • osób w wieku powyżej 50 roku życia (o 0,6 p.proc. i o 1,3 p.proc. do 25,8 proc.),
  • niepełnosprawnych (o 0,3 p.proc. do 6,1 proc.),
  • osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (o 0,2 p.proc. i o 0,5 p.proc. do 1,5 proc.).

Udział bezrobotnych w wieku poniżej 30. roku życia zwiększył się zarówno w skali miesiąca (o 0,5 p.proc.), jak i roku (o 1,5 p.proc.) i wyniósł 26,8 proc. W przypadku osób w wieku poniżej 25. roku życia wzrósł o 0,2 p.proc. m/m i o 1,1 p.proc. r/r do 12,6 proc. Na podobnym poziomie jak w marcu oraz kwietniu ub.r. kształtował się odsetek osób posiadających dziecko niepełnosprawne w wieku do 18 roku życia (0,2 proc.).